profil webserwer.pl na facebooku
 
     
 
     
 
 
Webasystent Hosting
 

Regulamin

Regulamin świadczenia przez WASKO S.A. usług www.webserwer.pl

§1

Definicje

 1. Operator – WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000026949, posiadająca nr NIP: 954-23-11-706, o kapitale zakładowym w wysokości 91.187.500 złotych wpłaconym w całości.
 2. Abonament – okres świadczenia przez Operatora Usług na rzecz Użytkownika. W zależności od rodzaju, Usługi świadczone są na czas określony (półroczny albo roczny) albo czas nieokreślony (*).
 3. Opłata Abonamentowa, Opłata - opłata wnoszona przez Użytkownika na rzecz Operatora za świadczenie Usług wybranych przez Użytkownika, w wysokości oraz w okresach rozliczeniowych uzależnionych od rodzaju Abonamentu.
 4. Poczta Elektroniczna, e-mail – usługa internetowa pozwalająca na wymianę korespondencji pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem.
 5. Skrzynka Kontaktowa – zdefiniowany przez Użytkownika adres e-mail, przypisany do Serwera Klienta jako skrzynka kontaktowa, za pośrednictwem której prowadzona jest korespondencja pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.
 6. Regulamin Prowadzenia Usług Internetowych, Regulamin - niniejszy dokument, określający sposób korzystania z Usług Operatora, dostępny na stronie internetowej http://webserwer.pl/regulamin.html.
 7. Serwer Klienta - system internetowy udostępniony przez Operatora umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z wybranych przez Użytkownika Usług.
 8. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, którego wystąpienia lub skutków nie dało się przewidzieć bądź im zapobiec, albo gdy zapobieżenie tym skutkom wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na wykonanie Usługi, a których działalność jest niezależna od Operatora.
 9. Tabela Opłat - cennik Usług nie stanowiący oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, dostępny na stronie internetowej http://www.webserwer.pl/oferta.html. Tabela Opłat stanowi integralną część Regulaminu.
 10. Usługi, usługi www.werbserwer.pl – usługi świadczone przez Operatora w ramach  www.webserwer.pl, których oferta dostępna jest na stronie internetowej http://www.webserwer.pl/oferta.html.
 11. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną korzystająca z Usług oferowanych przez Operatora, zarówno w Wersji Testowej, jak i w Wersji Pełnej. 
 12. Wersja Pełna – dostęp Użytkownika do pełnej funkcjonalności Serwera Klienta lub Usług, na czas określony albo nieokreślony (*). 
 13. Wersja Testowa - dostęp Użytkownika do testowej funkcjonalności Serwera Klienta lub Usług na czas określony 14 dni (*).
 14. Panel Administracyjny – aplikacja internetowa służąca do zarządzania przez Użytkownika funkcjami Serwera Klienta.
 15. Umowa - umowa zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Operatora.
(*) dotyczy wybranych Usług

§2

Zasady świadczenia Usług

 1.  W celu rozpoczęcia korzystania z Usług Użytkownik zakłada Serwer Klienta poprzez wypełnienie formularzy opublikowanych na stronie internetowej Operatora http://www.webserwer.pl i potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych poprzez  wybór opcji ‘Zakładam Serwer’.
 2. Po założeniu Serwera Klienta Użytkownik uzyskuje dostęp do Wersji Testowej Serwera Klienta na okres 14 dni. Po upływie ww. okresu Serwer Klienta zostaje trwale usunięty wraz z wprowadzonymi przez Użytkownika danymi, chyba że Użytkownik dokona aktywacji Pełnej Wersji Serwera Klienta w sposób określony w ust. 3 poniżej.
 3. Aktywowanie Serwera Klienta do Wersji Pełnej następuje poprzez wybranie w Panelu Administracyjnym opcji ‘Aktywuj konto’ albo poprzez dokonanie Opłaty Abonamentowej - w zależności od Usługi. Od momentu aktywowania
  Wersji Pełnej Serwera Klienta:
  a. Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranych Usług świadczonych przez Operatora,
  b. liczony jest 14-dniowy termin na uiszczenie przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej,
  c. liczony jest okres obowiązywania Umowy zgodnie z wybranym Abonamentem (pod warunkiem uiszczenia Opłaty Abonamentowej).
 4. Z tytułu świadczenia Usług przez Operatora Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania Opłaty Abonamentowej w wysokościach określonych w Tabeli Opłat, stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu, na zasadach określonych w § 5 niniejszego Regulaminu. 
 5. W przypadku nie uiszczenia przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej w terminie 14 dni od dnia aktywacji, konto ulega trwałemu usunięciu wraz z zawartością wprowadzoną przez Użytkownika, bez dodatkowego wezwania Użytkownika do uiszczenia Opłaty Abonamentowej.
 6. Uiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie do 14 dni od dnia aktywacji jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika z Operatorem Umowy, przy czym za datę rozpoczęcia świadczenia Usług przyjmuje się datę aktywowania Wersji Pełnej Serwera.
 7. Wszystkie dane dotyczące Użytkownika oraz Usług rejestrowane są wyłącznie w zasobach sieci Operatora oraz dla celów związanych z ich świadczeniem na rzecz Użytkowników. 
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.


§3

 

Okres świadczenie Usług

 1. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika przez okres zdefiniowany w wybranym Abonamencie, a w przypadku Usług świadczonych przez czas nieokreślony, przez okres na jaki wniesiona została Opłata Abonamentowa albo do chwili rozwiązania Umowy.
 2. W przypadku konieczności czasowego odłączenia dostępu do Usługi, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym Użytkowników z wyprzedzeniem, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik upoważnia Operatora do opublikowani nazwy firmy i adres serwisu WWW Użytkownika w Liście Referencyjnej Użytkowników Usług Operatora, chyba że Użytkownik postanowi inaczej.


§
4

Wyłączenie odpowiedzialności

1.   Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

 1. braku ciągłości świadczenia Usług niezawinionych przez Operatora,
 2. nieprawidłowego użytkowania Usług przez Użytkownika, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowania lub urządzeń, które mogą mieć wpływ na stabilną pracę serwerów,
 3. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji Usług przez Użytkownika,
 4. działania czynników zewnętrznych lub osób trzecich (np. awarie łącz telekomunikacyjnych, sprzętu, oprogramowania),
 5. trwałego usunięcia Serwera Wirtualnego wraz z wprowadzonymi danymi w następstwie nieaktywowania przez użytkownika Wersji Pełnej lub opóźnienia w dokonaniu przez Użytkownika jakiejkolwiek wymaganej Opłaty,
 6. działania Siły Wyższej.
 1. Za brak ciągłości dostarczania Usług trwający ponad 3 (trzy) dni, Operator zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o 7 (siedem) dni za każde zakończone 24 (dwadzieścia cztery) godziny braku dostępu do Usługi, chyba, że zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1.

§5

Wniesienie Opłaty Abonamentowej, bezpieczeństwo

 1. Z tytułu świadczenia Usług przez Operatora Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania Opłaty Abonamentowej w wysokościach określonych w Tabeli Opłat.
 2. Opłaty Abonamentowe uiszczane są w trybie rocznym, półrocznym, lub miesięcznym, zgodnie z rodzajem Usługi i Abonamentu wybranym przez Użytkownika przy zakładaniu Serwera Klienta lub przy zamówianiu kolejnych Usług.
 3. Opłata uiszczana jest przez Użytkownika na rachunek bankowy Operatora wskazany w fakturze/fakturze „pro forma”.
 4. Użytkownik dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Operatora na podstawie faktury „pro forma" wystawianej przez Operatora po aktywowaniu Wersji Pełnej Serwera Klienta i wysyłanej do Użytkownika za pośrednictwem Poczty Elektronicznej na Skrzynkę Kontaktową. Faktura VAT jest wystawiana po zaksięgowaniu Opłaty Abonamentowej na rachunku bankowym Operatora i przesyłana do Użytkownika za pośrednictwem Poczty Elektronicznej.
 5. W przypadku Usług rozliczanych w okresach półrocznych lub rocznych, na 30 (trzydzieści) dni przed końcem okresu rozliczeniowego Użytkownik otrzymuje Pocztą Elektroniczną fakturę „pro forma” na kolejny okres Abonamentowy, chyba że Użytkownik ww. terminie rozwiąże Umowę w trybie wskazanym w § 6 ust. 3 Regulaminu.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego dokonywania Opłat Abonamentowych za zamówione Usługi.
 7. W przypadku braku zapłaty za kolejny okres Abonamentowy, w terminie określonym w fakturze/fakturze „pro forma”, Serwer Klienta zostaje trwale usunięty wraz z danymi wprowadzonymi przez Użytkownika po upływie 14 (czternastu) dni od ostatniego dnia terminu płatności faktury/faktury „pro forma”.
 8. Nie uiszczenie Opłaty Abonamentowej jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym z następstwami określonymi w § 6 ust. 3 Regulaminu.
 9. Opłata Abonamentowa jest kosztem użytkowania przez Użytkownika Serwera Klienta przez okres podany w fakturze/fakturze „pro forma”. Opłata nie obejmuje pozostałych kosztów użytkowania (‘Koszty Użytkownika’), a w szczególności związanych z uzyskaniem dostępu komutowanego, bądź jakiegokolwiek innego dostępu do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z Usług, zakupu własnej domeny internetowej i innych kosztów związanych z dostępem do ww. Usług  Koszty Użytkownika obciążają wyłącznie Użytkownika.
 10. Pozostałe Usługi świadczone przez Operatora, takie jak sprzedaż domen internetowych, dodatkowa przestrzeń, dodatkowy transfer i inne są rozliczane na podstawie odrębnych faktur.

§6

Rozwiązanie Umowy

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy, niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Operator poinformuje Użytkownika o nieprawidłowościach lub naruszeniu prawa z jednoczesnym wezwaniem Użytkownika do podjęcia niezwłocznych działań, niezbędnych dla usunięcia danej nieprawidłowości lub naruszenia, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Operator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie skutkuje przepadkiem wniesionej Opłaty Abonamentowej.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym albo podwyższenia Opłaty Abonamentowej w stosunku do Opłat wskazanych w Tabeli Opłat w przypadku, gdy Użytkownik swoim działaniem lub zaniechaniem związanym z Usługą, wpływa w niekorzystny sposób na stabilną pracę serwera lub przekracza miesięczny limit przesyłu danych określony w Tabeli Opłat. Decyzję w tym zakresie podejmuje jednostronnie Operator, przekazując jednocześnie Użytkownikowi uzasadnienie podwyższenia Opłaty Abonamentowej. Postanowienia § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 3. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do rozwiązania Umowy zawartej na czas określony z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym:
 1. wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 2. wypowiedzenie takie skutkuje przepadkiem całości wniesionej Opłaty Abonamentowej i trwałym usunięciem Serwera Klienta wraz z danymi wprowadzonymi przez Użytkownika.
 1. Operatorowi przysługuje w każdym czasie prawo do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
 1. Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie ze swoim przeznaczeniem,
 2. Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika do celów niezgodnych z prawem,
 3. treści ujawniane przez Użytkownika naruszają przepisy prawa lub są rażąco sprzeczne z powszechnie obowiązującymi normami etycznymi/moralnymi/obyczajowymi,
 4. Użytkownik działa w jakikolwiek sposób na szkodę Operatora,
 5. z przyczyn technicznych lub innych ważnych względów wykonanie Umowy okazałoby się gospodarczo niemożliwe bądź nieuzasadnione lub związane z nadmiernymi do przezwyciężenia trudnościami.
 6. Użytkownik nie opłacił Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w fakturze/fakturze „proforma”.
 1. Rozwiązanie Umowy z przyczyn określonych w § 6 ust. 4 pkt a, b, c lub d pociąga za sobą przepadek całości wniesionej Opłaty Abonamentowej.
 2. W przypadku Abonamentu udzielonego na czas nieokreślony, Operatorowi, jaki i Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo wypowiedzenia Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z § 3, § 4 lub § 6, Serwer Klienta wraz z danymi wprowadzonymi przez Użytkownika zostanie trwale usunięty w terminie 14 (czternaście) dni od dnia rozwiązania Umowy.
 4. Niezależnie od uprawnienia określonego w § 6 ust. 2, Operator zastrzega sobie prawo wyłączenia w całości lub części Serwera Klienta w przypadku, gdy sposób korzystania przez Użytkownika z Usług ma niekorzystny wpływ na stabilność lub bezpieczeństwo oprogramowania lub urządzeń Operatora, na okres nie dłuższy niż do czasu usunięcia nieprawidłowości przez Użytkownika.
 5. Użytkownik nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora przenieść na inne osoby praw lub obowiązków wynikających z Umowy, jak również udostępniać do korzystania na rzecz osób trzecich Usług w całości lub części, odpłatnie albo nieodpłatnie.
 6. Łączna i całkowita odpowiedzialność Operatora za wszystkie szkody związane z wykonywaniem Umowy z Użytkownikiem, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia odszkodowania jest ograniczona do rzeczywistych strat (damnum emergens) z wyłączeniem utraconych korzyści (lucrum cessans) i równocześnie jest ograniczona ze wszystkich tytułów do kwoty stanowiącej:
 1. w przypadku rozliczenia półrocznego – równowartość ostatniego 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego;
 2. w przypadku rozliczenia rocznego – równowartość ostatniego 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego
 3. w przypadku rozliczenia miesięcznego – równowartość ostatniego 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Ograniczenia odpowiedzialności nie obejmują przypadków, kiedy ograniczenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej Operatora.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje składane przez Użytkowników dotyczące świadczonych Usług będą rozpatrywane przez Operatora w terminie 30 (trzydzieści) dni od zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem panelu ‘Wyślij Zgłoszenie’ udostępnionym pod adresem http://pomoc.webserwer.pl.
 2. Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku złożonej reklamacji za pośrednictwem Poczty Elektronicznej na Skrzynkę Kontaktową.


§8

Postanowienia końcowe

 1. Wypełnienie formularzy opublikowanych na stronie internetowej Operatora http://www.webserwer.pl i potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych poprzez wybór opcji ‘Zakładam Serwer’ jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem,  na stronie głównej www.webserwer.pl.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.

  WASKO S.A.
  ul. Berbeckiego 6
  44-100 Gliwice
  tel. (0) (prefix) (32) 332 25 500
  fax (0) (prefix) (32) 332 25 530


Potwierdzam, że zapoznałem/-am się z niniejszym regulaminem i akceptuję jego postanowienia.

 
© 2024 Webserwer.pl - hosting | hosting Windows | hosting Linux | domeny | serwery wirtualne
Wszystkie prawa zastrzeżone Lingua-IT sp. z o.o. 2024